Hướng dẫn cách phát âm tiếng Anh | nguyên âm /aʊ/ | Vowel /aʊ/

Bạn có thể xem những video Youtube dạy tiếng Anh cực hay tại https://www.youtube.com/playlist?list=PLBnPXJMYL-pSIGR8UvuzAjtzTjcizpW9e

Hướng dẫn chi tiết cách phát âm tiếng Anh với nguyên âm /aʊ/ (vowel /aʊ/ ), cách tạo khẩu hình miệng, nguyên tắc và ví dụ chi tiết.

I. CÁCH TẠO ÂM
-B1: tạo âm  /aʊ/
-B2: Chu miệng hết cỡ về phía trước tạo âm /u:/
Quyện hai âm lại với nhau nhưng vẫn có sự phân tách rõ ràng giữa hai âm, theo tỉ lệ độ dài 2 âm /aʊ/ và 1 âm /u/

II. WORDS

III. SENTENCES
1. How now brown mouse?
haʊ naʊ braʊn maʊs?

2. Around this town they found some astounding grounds
əˈraʊnd ðɪs taʊn ðeɪ faʊnd sʌm əˈstaʊndɪŋ graʊndz

IV. QUY TẮC NHẬN DẠNG ÂM
Trường hợp 1: Từ có chứa chữ OU + phụ âm=> đọc thành /au/
Ví dụ: found, south, out, about, count, hour, house.
Trường hợp 2:  Từ có chứa OW + nguyên âm hoặc phụ âm
Ví dụ: tower, power, down, town, flower

Kết luận: Bài viết này Học Viện Ngoại Giao đã hướng dẫn tường tận cách phát âm nguyên âm /aʊ/, bạn cũng có thể xem thêm các bài viết hướng dẫn cách phát âm các nguyên âm và phụ âm khác trong tiếng Anh tại chuyên mục:

Học viện ngoại giao biên soạn: