Hướng dẫn cách phát âm tiếng Anh | nguyên âm /ʌ/ hoặc /ə/ | Vowel /ʌ/ or /ə/

Bạn có thể xem những video Youtube dạy tiếng Anh cực hay tại https://www.youtube.com/playlist?list=PLBnPXJMYL-pSIGR8UvuzAjtzTjcizpW9e

Hướng dẫn chi tiết cách phát âm tiếng Anh với nguyên âm /ʌ/ , /ə/ (vowel /ʌ/, /ə/ ), cách tạo khẩu hình miệng, nguyên tắc và ví dụ chi tiết.

I. CÁCH TẠO ÂM
– Phát âm bình thường như chữ ơ tiếng Việt, miệng thả lỏng thoải mái theo chiều dọc nhẹ
-Âm /ʌ / khác âm /ə/ ở chỗ dấu nhấn, đối với âm /ʌ/ dấu nhấn cao hơn so với âm /ə/.

II. WORDS

III. SENTENCES
1. My son’s in London having fun in the sun
maɪ sʌnz ɪn ˈlʌndən ˈhævɪŋ fʌn ɪn ðə sʌn
2. Money is not enough, nor blood. Nothing comes close to love.
 ˈmʌni   ɪz nɑt   ɪˈnʌf,  nɔr blʌd.   ˈnʌθɪŋ kʌmz kloʊs tu lʌv

IV. QUY TẮC NHẬN DẠNG ÂM
Trường hợp 1: Trong từ có một âm tiết (chữ W + O thì âm /o/ được đọc thành /ʌ/
Ví dụ: Won, wonder, worry, love, come…
Trường hợp 2: Một số từ có nhiều âm tiết và âm /o/ được nhấn trọng âm, thì /o/ được đọc thành /ʌ/
Ví dụ: Mother, among, company.
Trường hợp thứ 3: Từ có chữ U + 2 phụ âm hoặc từ có một âm tiết có chứa chữ U
Ví dụ: but, dust, must, sun, culture, construction
Trường hợp 4: OU + một hoặc hai phụ âm, âm /o/ đọc là /ʌ/
Ví dụ: Country young, trouble
Một số từ không theo nguyên tắc trên: Ví dụ: Does, was, blood, flood

Kết luận: Bài viết này Học Viện Ngoại Giao đã hướng dẫn tường tận cách phát âm nguyên âm /i:/, bạn cũng có thể xem thêm các bài viết hướng dẫn cách phát âm các nguyên âm và phụ âm khác trong tiếng Anh tại chuyên mục: 

Học viện ngoại giao biên soạn: